Regulamin promocji styczniowej

1.Organizator promocji

Organizatorem promocji jest DreamofWood, z siedzibą w Słubicach, Osiedle Przemysłowe 25, dalej nazywany “Organizatorem”.

2.Okres trwania promocji

Promocja trwa do 22.01.2024 lub do wyczerpania zapasów.

3.Warunki udziału w promocji

3.1.Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest klientem Organizatora.
3.2.Aby wziąć udział w promocji, uczestnik musi dokonać zakupu sauny na stronie www.dreamofwood.pl lub poprzez doradcę.
3.3.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
3.4.Promocja jest dla nowych klientów lub klientów, którzy nie dokonali w ostatnim czasie zakupu.
3.5.Promocja nie działa wstecz, nie dotyczy klientów, którzy podpisali już umowę.

4.Zasady promocji

4.1.Uczestnik promocji ma prawo do skorzystania z do -20% zniżki na saunę oraz do -15% zniżki na balię lub jacuzzi.
4.2.Uczestnik ma również możliwość skorzystania z systemu finansowania na 10 rat 0%.
4.3.Promocje z punktu 4.1. i 4.2. łączą się.

5.Ochrona danych osobowych

5.1.Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
5.2.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji, a po jej zakończeniu – do celów archiwalnych i w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z promocją.
5.3.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.Postanowienia końcowe

6.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie www.dreamofwood.pl.
6.3.Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu

**Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem promocji i akceptuję jego warunki.

Shopping Cart